WAC Soest-Soesterberg

BOUWEN OF VERBOUWEN?  LEEST U DIT DAN ZEKER EVEN DOOR!

U wilt gaan bouwen of verbouwen in de gemeente Soest- Soesterberg. Uw aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt in de gemeente Soest ook getoetst door de Woon Advies Commissie (WAC) Soest- Soesterberg.

Al meer dan 50 jaar een onafhankelijke commissie die op verzoek van de gemeente Soest omgevingsvergunningaanvragen die bij de gemeente binnen komen, beoordeelt op toegankelijkheid, duurzaamheid, aanpasbaarheid en sociale veiligheid daar advies over uitbrengt.

Wie is de WAC Soest- Soesterberg?

De WAC bestaat uit vrijwilligers, die vanuit hun werkzaam leven, of als ervaringsdeskundige bouwtekeningen beoordelen. Om de week komt de groep samen om de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning te beoordelen en daarover advies uit te brengen.

 Wat doet de WAC Soest- Soesterberg

De tekeningen bij een vergunningsaanvraag worden door de gemeente aan de WAC verstrekt en worden, tijdens een overleg, beoordeeld op:

  • Toegankelijkheid: is het pand toegankelijk voor mensen die gebruik maken van bijv. een rolstoel, rollator of kinderwagen.
  • Duurzaamheid: is het pand levensloopbestendig en/of inzetbaar voor meerdere levensfasen.
  • Aanpasbaarheid: kan het pand in de toekomst ook voor andere doeleinden worden ingezet
  • Sociale veiligheid: de bescherming tegen gevaar of dreiging van gevaar.

    De WAC legt haar bevindingen vast in een advies.

Aan wie adviseert de WAC Soest- Soesterberg

Nadat de WAC de tekeningen bij een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen heeft, kijken we naar het beoogde gebruik van het gebouw.
Er wordt, zoals eerdergenoemd, gekeken naar toegankelijkheid, duurzaamheid en aanpasbaarheid. Als daartoe aanleiding is wordt op grond daarvan wordt een advies opgesteld dat naar de aanvrager c.q. opdrachtgever van de omgevingsvergunningaanvraag gaat. Tevens gaat een afschrift van het advies naar de gemachtigde en de gemeente Soest.

Wat betekent dit voor u?

Het opvolgen van de adviezen voor uw woning of gebouw kan voor u  een meerwaarde betekenen, zowel in gebruiks als financieel opzicht.
Een meerwaarde doordat soepeler op het beoogde  als later op een ander gebruik of op andere omstandigheden kan worden ingespeeld. Voor woningen valt bij het laatste te denken aan bijvoorbeeld het bereiken van een andere levensfase.

De WAC eerder betrekken

Het is zinvol de WAC in zo’n vroeg mogelijk stadium van de planvorming (tijdens het plan van eisen, of voorlopig ontwerp) te betrekken. De aspecten voor toegankelijkheid, duurzaamheid en aanpasbaarheid zijn in dit stadium over het algemeen gemakkelijker en zonder (veel) meerkosten in het ontwerp te verwerken.

Wilt u van de WAC Soest- Soesterberg in een eerder stadium een advies bijvoorbeeld over welke eisen er zijn voor toegankelijkheid, duurzaamheid en aanpasbaarheid en hoe hieraan in een ontwerp tegemoet kan worden gekomen, neem dan contact met ons op.

 Uiteraard kunt u ook vrijblijvend informatie bij ons inwinnen. Ons contactformulier vindt u hier.